...

……………………………………… …………………………………………….

     imię i nazwisko kupującego         miejscowość, data

……………………………………….      

……………………………………….

    adres zamieszkania kupującego

 

Przepiórka Agnieszka Toczyłowska

ul.  Zachodnia 96

32-048 Jerzmanowice

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

w całości/w części*

 

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………. oświadczam, że odstępuję w całości/w części* od umowy sprzedaży zawartej w dniu ………….………… r. o numerze zamówienia: ……………………………… . 

 

Odbiór przedmiotu umowy nastąpił w dniu ……………..…… r.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy dotyczy produktów:

  1. ………………………………………………………………………………, 

  2. ………………………………………………………………………………,

  3. ………………………………………………………………………………,

  4. ………………………………………………………………………………,

  5. ……………………………………………………………………………… . 

 

Zwracane produkty należy wysłać na adres: Przepiórka Agnieszka Toczyłowska, ul. Zachodnia 96, 32-048 Jerzmanowice w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed upływem terminu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. 

………………………………………….

data i podpis konsumenta  • niepotrzebne skreślić

Koszyk
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.