...

Regulamin sklepu internetowego i newslettera


§1. Postanowienia wstępne


1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania produktów fizycznych oraz treści
cyfrowych w formie Newslettera, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj.
Sprzedawcy i Klienta lub Użytkownika newslettera.
2. Każdy Klient i Użytkownik newslettera jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki
określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.


§2. Definicje


Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Sprzedawca – Przepiórka Agnieszka Toczyłowska, adres: ul. Zachodnie 96, 32-048 Jerzmanowice
NIP 945-155-87-72
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do
czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej,
a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie
niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio
związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona
dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej
przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze
Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod
adresem: https://prze-piorka.com
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://prze-piorka.com
8. Towar – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy
między Klientem a Sprzedawcą.
9. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą
formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje
również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony
Użytkownikowi po zapisie na Newsletter.
10. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe
wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi
cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

12. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia,
w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie
warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
13. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie
umowy o dostarczenie Newslettera.
14. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

15. Konto – konto w Sklepie, które Klient może, ale nie musi zakładać i są w nim gromadzone
dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia
i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
17. Operator płatności – System płatności PayPro SA, z siedzibą w Poznań,
przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII 

Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000347935, 

numer NIP 779-236-98-87, numerem REGON 301345068
18. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
zawierania umów na odległość (Sklep lub Formularz zapisu na Stronie internetowej), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej
liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
19. Regulamin – niniejszy regulamin.


§3. Kontakt ze Sklepem


1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
a. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: agumalenka@gmail.com
b. pisemnie na adres: ul. Zachodnia 96, 32-048 Jerzmanowice
c. a także telefonicznie pod numerem: 697-976-258
– od 1 stycznia 2023 r. wymagany jest nr telefonu do kontaktu z konsumentami
d. za pośrednictwem Meesengera z profilu http://facebook.com/designprzepiorka

2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy tu wpisz nazwę banku i numer konta
Bank Millennium 86 1160 2202 0000 0002 4466 0610
IBAN:PL 86 1160 2202 0000 0002 4466 0610


§4. Środowisko cyfrowe Klienta


1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy
oraz składania zamówień, a także korzystania z Newslettera niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i
przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych,
b. przeglądarka plików pdf, word, excel,
c. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny
dostęp do Strony internetowej i Sklepu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp
i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony
internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji
serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym
wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością
ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Newsletter oraz nieodpłatne usługi cyfrowe

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Towary a także
nieodpłatne treści cyfrowe i usługi cyfrowe.
2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne treści i usługi cyfrowe:
a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej
i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa),
b. umożliwienie Klientowi złożenia Zamówienia w Sklepie bez rejestracji (usługa
cyfrowa),
c. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa),
d. dostarczanie Newslettera oraz tzw. prezentu za zapis (treść cyfrowa).

3. W celu otrzymywania Newslettera należy podjąć następujące kroki:
a. wypełnić formularz zapisu na Newsletter;
b. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu wysyłki Newslettera obejmującego
marketing bezpośredni Towarów, treści i usług cyfrowych Sprzedawcy;
c. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego warunki oraz
dokonać zapisu, klikając przycisk „Zapisz”; (sprawdź, jaką nazwę ma przycisk w
formularzu zapisu na Twojej stronie i popraw to tutaj)
d. następnie odszukać wiadomość email od Sprzedawcy wysłaną na adres podany w
formularzu zapisu i kliknąć przycisk potwierdzający zapis na Newsletter.
4. Pierwszy Newsletter wraz z prezentem za zapis  zostanie dostarczony niezwłocznie po wykonaniu przez
Użytkownika czynności określonych w poprzednim punkcie. 

5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie oraz Umowa o dostarczanie Newslettera są
zawierane na czas nieokreślony i mogą zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem
natychmiastowym. Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, usuwając
Konto po zalogowaniu się do Konta, a Umowę o dostarczanie Newslettera poprzez wypisanie
się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze. Każdą z umów Klient może również
rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres
podany w §3 Regulaminu.


§6. Zakładanie Konta w Sklepie


1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
2. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat, usunąć Konto, korzystając z funkcjonalności Konta lub poprzez wysłanie
stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub pisemnie na adres podany w §3.


§7. Zasady składania Zamówienia


1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. Składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest:
a. po założeniu Konta zgodnie z instrukcją zawartą w §6 Regulaminu
b. lub bez zakładania Konta, przez podanie niezbędnych danych osobowych i
adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
4. W celu złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy:
a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj
do koszyka”.
b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności” lub “Zamówienie”.
c. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz adres, na
który ma nastąpić dostawa Towaru,
d. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć
przycisk “Kupuję i płacę”.
f. dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
5. W celu złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy:
a. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj
do koszyka”.
b. przejść do koszyka i kliknąć „Przejdź do płatności” lub “Zamówienie”
c. przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane
odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Towaru.
d. przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu,
e. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, zaakceptować Regulamin i kliknąć
przycisk “Kupuję i płacę”.
g. dokonać płatności, w wybrany wcześniej sposób.
6. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
7. Po dokonaniu płatności on-line, Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę
internetową.
8. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i
płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
9. Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail, potwierdzenie zawarcia umowy.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych od momentu, gdy otrzymamy pozytywną 

autoryzację płatności. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach czas realizacji może 

być dłuższy niż 10 dni, jeżeli zostanie to uzgodnione z klientem.


§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności


1. Ceny Towarów są określone w ich opisach dostępnych w Sklepie.
2. Wszystkie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia
Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
4. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt dostawy,
o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
6. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Towaru:
a. furgonetka.pl

7. Z dostarczeniem Newslettera i nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty
dostawy.
8. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod
płatności:
a. płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
b. przelewy elektroniczne,
c. przelewy24.pl

9. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności dotyczące poszczególnych

Towarów znajdują się w Formularzu zamówienia.
10. Klient zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich
korekt drogą elektroniczną na adres email podany w Formularzu zamówienia lub
wiadomości email wysłanej do Sprzedawcy.


§9. Reklamacja


(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)
1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta Towar, treść lub Usługę cyfrową zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z
umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje
roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą emailową na adres podany w §3
Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja
oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie
Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że
nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez
rozpoznania.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej
reklamacji do Sprzedawcy.
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza
uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub
prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).


§10. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze
Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek
przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Towarów termin jest liczony od dnia przekazania
Towaru Konsumentowi/Przedsiębiorcy korzystającemu z ochrony konsumenckiej lub
wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik, którego wybrał do dostarczenia Towaru.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca
na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do:

Umowy, której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany wg specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy korzystającego z
ochrony konsumenckiej lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (to będą np. rzeczy wykonane na konkretne zamówienie klienta, np.
biżuteria wykonana wg projektu klienta)

4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim
punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować
Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma
wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu z wzoru
umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie
później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od
Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności
Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie
zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego
Towaru lub potwierdzenia jego odesłania (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).
8. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszt opakowania
i nadania.
9. Konsument/Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej ponosi odpowiedzialność
za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z produktu w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie treści lub Usługi cyfrowej Konsument
oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z treści
lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.


§11. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich


1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły
zostaną określone przez strony konfliktu.
2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie
zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach
konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką
umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej
ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl


§12. Prawa autorskie


1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a także materiały wchodzące w skład
Towarów i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te
przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy
odpowiednich licencji.
2. Klient może korzystać z ww. treści na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza,
że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na
własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, z
zastrzeżeniem, że nabywca nie jest uprawniony do udostępniania ich osobom trzecim jako
własnego produktu lub usługi (odpłatnie lub nieodpłatnie).
3. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści powinien skontaktować się ze
Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje.
4. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści skutkować może odpowiedzialnością cywilną
i karną. (zmodyfikuj cały ten paragraf stosownie do tego, co oferujesz na swojej stronie i w
Sklepie; zakres licencji z punktu 2 też możesz zmodyfikować, rozszerzając jej zakres; możesz
całkiem usunąć ten punkt, jeśli Cię nie dotyczy)


§13. Dane osobowe i pliki Cookies


1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały
opisane w Polityce prywatności.


§14. Postanowienia końcowe


1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z
dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed
wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta,
Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną;, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie
danych osobowych.
4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 26.09.2023.

UWAGA:

Przygotowane dla WP Legal przez: Aga Zalewska, legalnienaonlajnie.pl
aktualizacja na dzień 1 stycznia 2023 r.

Koszyk
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.